Lăsați-ne o cerere
de masurare a ușii
și o îndeplinim

Operativ!

Trimite cererea

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul Bunescu Plus S.R.L cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una dintre principalele noastre preocupări. In acest sens, pentru a va furniza cea mai buna experiența posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate.

“ Bunescu Plus S.R.L cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Condiții. 

“ Bunescu Plus S.R.L respectă confidențialitatea tuturor clienților noștri și confidențialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, in condiții tehnice si organizatorice de securitate adecvată.

“ Bunescu Plus S.R.L prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale la accesarea serviciilor oferite de ” Bunescu Plus S.R.L.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu buna știința, de buna voie, din proprie inițiativa, fie la solicitarea “ Bunescu Plus S.R.L., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda produse online, participarea la tombole si concursuri, prin completarea datelor in formularul de înregistrare cont pe un website “ Bunescu Plus S.R.L, etc.

Utilizarea acestui website dar si a altor website-uri ” Bunescu Plus S.R.L de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi si Condițiilor generale, tehnice si de participare ale “ Bunescu Plus S.R.L.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si condiții nu utilizați niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizați datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale.

“ Bunescu Plus S.R.L nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât in măsura in care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidențialitate a datelor.


 Ce date cu caracter personal prelucrează “ Bunescu Plus S.R.L?

 Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

 Pentru a accesa website-urile “ Bunescu Plus S.R.L, nu este nevoie sa ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfășurării activității curente a “ Bunescu Plus S.R.L, inclusiv derulării activității comerciale/contractuale, procurare produselor, precum si in contextul îndeplinirii obligațiilor legale, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, “ Bunescu Plus S.R.L va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal:numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, IDNP

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către ” Bunescu Plus S.R.L, exclusiv in scopurile mai jos menționate sunt:

 Clienți persoane fizice ai “ Bunescu Plus S.R.L (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal Dumneavoastră, in calitate de persoana vizata, sunteți obligați sa furnizați date complete, actualizate si corecte.

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activității, “ Bunescu Plus S.R.L va solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor ” Bunescu Plus S.R.L. Atunci când achiziționați un serviciu furnizat de “ Bunescu Plus S.R.L, vom colecta date personale în legătura cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesării serviciilor “ Bunescu Plus S.R.L prin intermediul website-urilor deținute de “ Bunescu Plus S.R.L, dumneavoastră sunteți informat/a si/sau va exprimați in mod expres consimțământul (va dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date (legislația interna legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal).

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al “ Bunescu Plus S.R.L, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau va puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând sa producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oferte personalizate, oricând si fără sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la serviciile oferite de ” Bunescu Plus S.R.L

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

 Utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal doar in următoarele scopuri: 

Derularea activității comerciale/contractuale a “ Bunescu Plus S.R.L;

Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si îmbunătățirea serviciilor

Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comerciala cu clienții prin orice mijloc de comunicare;

Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;

Comunicarea cu instituțiile publice sau de interes public;

Activități de audit si control/supraveghere;

Arhivare, scopuri statistice;

Colectare debite/Recuperare debite restante;

Soluționarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale etc.

 “Bunescu Plus S.R.L va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale si nu le va partaja cu terți (cu excepția partenerilor de afaceri, așa cum este aceasta situație descrisa mai jos) fără consimțământul dumneavoastră expres si anterior.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelorpot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

Clienți persoane fizice ai “ Bunescu Plus S.R.L (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanți/împuterniciți acestora, legali sau convenționali; (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi: autorități publice centrale si locale, instanțele judecătorești, politie, (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare si reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către “ Bunescu Plus S.R.L si nu vor fi furnizate către alți terți in afara celor menționați in prezentul document.

 Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoțional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc) vor putea fi prelucrate de “ Bunescu Plus S.R.L cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opoziție, in următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile “ Bunescu Plus S.R.L, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener “ Bunescu Plus S.R.L, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite in scop promoțional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai “ Bunescu Plus S.R.L, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

 In cazul in care “ Bunescu Plus S.R.L intenționează sa utilizeze datele dumneavoastră in scopuri de marketing direct, (daca persoanele vizate au optat in acest sens) dvs. veți fi informați in prealabil. Dumneavoastră va puteți exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatei, in cazul in care veți dori ca datele cu caracter persoanal sa înceteze a mai fi prelucrate de ” Bunescu Plus S.R.L, ne puteți solicita in mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veți dori sa nu mai primiți materiale informative din partea ” Bunescu Plus S.R.L, va puteți dezabona folosind butonul „Dezabonare”

 In relația cu “ Bunescu Plus S.R.L, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, “ Bunescu Plus S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioada de desfășurare a relațiilor contractuale pentru care ați accesat serviciul, pana in momentul in care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației in care “ Bunescu Plus S.R.L prelucrează datele in baza unei obligații legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către “ Bunescu Plus S.R.L pe durata de timp prevăzută în procedurile interne “ Bunescu Plus S.R.L si/sau vor fi distruse.

 

Ce masuri de siguranța sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

 Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, împreună cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

 Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantata. In timp ce “ Bunescu Plus S.R.L depune toate eforturile in privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile “ Bunescu Plus S.R.L. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranța împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Pentru a spori gradul de securizare a datelor, Bunescu Plus S.R.L utilizează serviciul Cloudflare Inc, care oferă protecție contra atacurilor cibernetice și amenințărilor online.

 Condițiile transferurilor de date personale in afara spațiului UE si al Zonei Economice-Europene

 Transferurile de date in afara spațiului UE si al Zonei Economice-Europenese pot face numaiin condițiile prevăzute de legislația specifica naționala si UE privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestora.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră? 

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiați,conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat.Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a va retrage consimțământul in orice moment in forma scrisa, adresata “ Bunescu Plus S.R.L., in condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 De asemenea, dumneavoastră aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fără nicio justificare, prelucrării datelor personale in scop de marketing direct, utilizând, daca este cazul, funcția de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

 Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către “ Bunescu Plus S.R.L sa facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive întemeiate si legitime, legate de situația dvs. particulara, cu excepția cazurilor in care “ Bunescu Plus S.R.L demonstrează ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevalează intereselor, drepturilor si libertăților dumneavoastră sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanța. In caz de opoziție nejustificata, “ Bunescu Plus S.R.L este îndreptățita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

 Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat cunoștința si înțelegeți faptul ca datele cu caracter personal furnizate către “ Bunescu Plus S.R.L constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de “ Bunescu Plus S.R.L si/sau derularea activității comerciale/contractuale.

 

Cum va puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul “ Bunescu Plus S.R.L cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: reclamatii@novaporta.md sau la următoarea adresa de corespondenta: “ Bunescu Plus S.R.L mun. Chișinău,str. Uzinelor 11/W.

 Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Va recomandam sa verificați la fiecare utilizare a website-urilor “ Bunescu Plus S.R.L prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați in legătura cu acestea. Prin accesarea website-urilor “ Bunescu Plus S.R.L sau utilizarea serviciilor “ Bunescu Plus S.R.L prin intermediul website-urilor menționate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

 

Dreptul de autor

Compania Bunescu Plus S.R.L deține dreptul de autor asupra imaginilor și textelor plasate pe site www. novaporta.md. În caz de sesizare a unei încălcări, puteți raporta despre aceasta la următoarea adresă: reclamatii@novaporta.md.

Promoţii